ثبت نام حضوری

 با مقاله

گروه

هزینه

شرح

دانشجویان

3500000 ریال

ارائه گواهینامه حضور در کنگره به نام شخص

ارائه گواهینامه مقاله اول به نام تمامی نویسندگان

دریافت پکیج حضوری همایش ( تعداد=1)

ناهار و میان وعده ( تعداد=2)

هیات علمی

4000000 ریال

آزاد

5000000 ریال

ثبت نام حضوری بدون مقاله

دانشجویان

2500000 ریال

ارائه گواهینامه حضور در کنگره به نام شخص

دریافت پکیج حضوری همایش ( تعداد=1)

ناهار و میان وعده ( تعداد=2)

هیات علمی

3000000 ریال

آزاد

4000000 ریال

هزینه مقاله مازاد

 به ازای هر مقاله

دانشجویان

1300000 ریال

ارائه گواهینامه آن مقاله به نام تمامی نویسندگان

حداکثر تعداد مقاله مجاز= 5 مقاله

سایر

1800000 ریال

سایر موارد

صدور گواهی مجدد بدون تغییرات

300000 ریال

دریافت لوح فشرده اضافی کتابچه همایش

300000 ریال

هزینه شرکت در کارگاههای آموزشی

متعاقباً اعلام می گردد

 

 

 

جدول هزینه های ثبت نام با توجه به زمان ثبت نام

گروه

ثبت نام تا تاریخ

97/12/29

ثبت نام تا تاریخ

98/3/31

ثبت نام تا تاریخ

98/5/30

ثبت نام از تاریخ 98/6/01تا 98/7/15

دانشجویان

1500000 ریال

2000000 ریال

2500000 ریال

3500000 ریال

هیات علمی

2000000 ریال

2500000 ریال

3000000 ریال

4000000 ریال

آزاد

2500000 ریال

3000000 ریال

4000000 ریال

5000000 ریال