شماره حساب جهت واریز هزینه کنفرانس 

شماره حساب  1049981305 بانک تجارت

شماره کارت 5859837004396624

به نام موسسه مهر اروند برگزاری همایش ها

 

شماره حساب جهت واریز هزینه اسکان

شماره حساب 1690800151304 بانک سپه

شماره کارت 5892101243162597

به نام شرکت فراز تجارت توسکا