کارگاهها ( که تا بحال نهایی شده است با اساتید برجسته رشته همچون پرفسور ایرج محمدفام)

ü    کارگاه آموزشی " ارزیابی و مدیریت ریسک خطاهای انسانی "

ü    کارگاه آموزشی " تحقیقات کاربردی حوادث "

ü    کارگاه آموزشی " استقرار و ممیزی ISO 45001 "

 

 

    زمان برگزاری کارگاهها بعدازظهر روز اول و دوم هرکدام بمیزان 5 ساعت