رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

مرتبه

مقطع

موقعيت

1

دکتر آنوش سادات امینی نسب

مدیریت محیط زیست و HSE

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی مهر اروند آبادان

2

دکتر امیرحسین دوامی

مدیریت محیط زیست و HSE

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3

دکتر روح اله کاظمی

مدیریت محیط زیست و HSE

استادیار

دکتري تخصصي

علمی و کاربردی مترو تهران

4

دکتر کتایون ورشوساز

مدیریت محیط زیست و HSE

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

5

دکتر ایرج محمدفام

مدیریت محیط زیست و HSE

استاد

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

6

دکتر رضا جلیل زاده ینگجه

مهندسی محیط زیست

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

7

دکتر فرهام امین شرعی

مدیریت محیط زیست و HSE

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

8

دکتر عبدالرضا کرباسی

ژئو شیمی دریا

دانشیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشگاه تهران

9

دکتر سید مسعود منوری

محیط زیست

دانشیار

دکتري تخصصي

هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

10

دکتر رامین طبیبی

بهداشت حرفه ای

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

11

دکتر فرشید قنبری

بهداشت محیط

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

12

دکتر زهرا درخشان

بهداشت محیط

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

13

دکتر مصطفی مهدویان پور

بهداشت محیط

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

14

دکتر محمد محبوبی

مدیریت و خدمات بهداشتی و درمان

دانشیار

دکتری تخصصی

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

15

دکتر ساسان قربانی

بهداشت محیط

استادیار

دکتري تخصصي

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

16

دکتر میلاد جانقربان

فناوری و اطلاعات سلامت

استادیار

دکتری تخصصی

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

17

دکتر رضا ملیحی

گروه تغذیه

استادیار

دکتری تخصصی

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

18

مهندس نجف نوری زاده

بهداشت حرفه ای

مربی

فوق لیسانس

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

19

مهندس یاسرخورشیدی

بهداشت حرفه ای

مربی

فوق لیسانس

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

20

مهندس راحله کوجلو

بهداشت محیط

مربی

فوق لیسانس

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان

21

مهندس سمیه رحیمی

بهداشت محیط

مربی

فوق لیسانس

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان