جدول تاریخ های مهم همایش

 

آخرین مهلت ارسال مقالات

98/6/15

آخرین اعلام نتایج داوری

98/6/25

آخرین مهلت ثبت نام شرکت در همایش(بدون مقاله)

98/7/30

آخرین مهلت ثبت نام شرکت در همایش(با مقاله)

98/6/15

زمان برگزاری همایش

15 و 16 آبان ماه 1398