محورهای همایش

1)ایمنی و مدیریت ریسک

ü    آنالیز پیامدهای حوادث در واحدهای صنعتی و شهری

ü    شاخص های ارزیابی ریسک

ü    شاخص های ایمنی ذاتی

ü    روشهای نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات

ü    روشهای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک

ü    ایمنی در محیط پیمانکاری

2)ایمنی و محیط زیست

ü    ارزیابی اثرات فعالیت های صنعتی و شهری بر محیط های طبیعی

ü    روشهای سازگار کردن ایمنی و محیط زیست

ü    نقش مدیریت HSE در حفاظت محیط زیست

ü    روشهای ارزیابی زیست محیطی در طرح ها و فعالیت های صنعتی و شهری

ü    روشهای نوین در طراحی های جدید جهت کاهش خسارات زیست محیطی

3)ایمنی و سلامت شغلی

ü    عوامل مخاطره آمیز در محیط های کاری

ü    حوادث شغلی و رابطه آن با بهداشت روانی کارکنان

ü    روشهای ارزیابی بهداشت حرفه ای کارکنان در محیط های کاری

ü    روشهای ارزیابی ایمنی شغلی

4)مهندسی HSE

ü    کاربرد نرم افزارها در مهندسی ایمنی و مدیریت ریسک

ü    ساخت تجهیزات و ابزار جدید ایمنی

ü    فناوریهای نوین در HSE

ü    مدل سازی در HSE

5)مدیریت HSE

ü    آینده و جایگاه سیستم مدیریت HSE

ü    مقررات و الزامات HSE پیمانکاران

ü    نقش رهبری سازمان در مدیریت HSE

ü    آموزش و HSE

ü    نظام مدیریت HSE و توسعه پایدار

ü    مدیریت HSE در محیط شهری

ü    مدیریت HSE در علوم و فنون دریایی

ü    HSE در صنعت صنایع دریایی و آبزی پروری

ü    HSE شهروندی

ü    بومی سازی سامانه مدیریت HSE

6)فرهنگ HSE

ü    فرهنگ و آنالیز تاثیر مولفه های آن بر روی ایمنی

ü    روشهای تحلیل فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با HSE-MS

7)اقتصاد HSE

ü    ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات HSE در فعالیت های صنعتی و شهری

ü    ارزیابی خسارات ناشی از حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

ü    اقتصاد HSE  و بهره وری

ü    انواع هزینه های HSE

ü    روشهای تخمین هزینه ایمنی و بهداشت شغلی

ü    تاثیر ایمنی بر بیلان مالی سازمانها

ü    تخمین هزینه های ناشی از حوادث

ü    تاثیر پیاده سازی HSE-MS در میزان سودآوری پروژه ها

ü    ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی

ü    اقتصاد بیماری شغلی

ü    بیمه و HSE

8)مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

ü    آمادگی و مقابله در شرایط اضطراری

ü    روشهای مدیریت بحران

ü    طراحی و اجرای طرح واکنش در شرایط اضطراری

ü    مدیریت بحرانهای طبیعی و انسان ساز

ü    سامانه فرماندهی حادثه

ü    برنامه ریزی سناریو محور جهت بحران ها

ü    پدافند غیرعامل شهری