اهداف همایش

ü    گسترش و تقویت همکاریهای علمی، تحقیقاتی، صنعتی و شهری در کشور

ü    تبیین برنامه ها و الگوهای توسعه پایدار در کشور مطابق با چشم انداز ایران

ü    گسترش دانش و علوم مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ü    توسعه و تبادل روشهای نوین مدیریت و مهندسی HSE

ü    توسعه دانش های کاربردی در ارتباط با مدیریت ومهندسی HSE

ü    بررسی و تبادل نظر در خصوص چالشهای پیاده سازی نظام HSE در کشور

ü    گسترش و بهبود فرهنگ HSE

ü    ایجاد درک واقعی از اقتصاد HSE وفواید سرمایه گذاری در فعالیت های HSE

ü    جلوگیری از هدر رفت منابع انسانی، سرمایه ای و طبیعی کشور

ü    تسهیل جهت رقابت در تجارت بین المللی